REGULAMIN REKREACYJNEJ SEKCJI ŁYŻWIARSTWA FIGUROWEGO KLUBU REKREACYJNO-SPORTOWEGO TKKF „PIONIER” TYCHY

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Sekcja jest podstawowym ogniwem Klubu i realizuje jego główne cele statutowe.
1.2 Sekcje powołuje i rozwiązuje Zarząd Klubu zgodnie z paragrafem 31, Rozdział 5 Statutu Klubu.
1.3 Sekcja grupuje członków zwyczajnych i honorowych pragnących poświęcić się tej dyscyplinie poprzez czynny udział w szkoleniu i pracy organizacyjnej oraz wychowawczej.
1.4 Sekcja opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu zgrupowanych w niej członków, działa zgodnie ze statutem Klubu i postanowieniami niniejszego regulaminu w zakreślonych uchwałami Zarządu i pod jego nadzorem.
1.5 Ilość osób ćwiczących w grupie prowadzonej przez jednego trenera/instruktora nie może przekroczyć 25 ćwiczących.
1.6 Każdy uczestnik zajęć sekcji jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków.
1.7 W przypadku odwołania zajęć sekcji, kierownik sekcji jest zobowiązany jak najszybciej powiadomić uczestników o tym fakcie.
1.8 Nowi członkowie mogą dołączyć do Klubu oraz organizowanych zajęć na początku sezonu (wrzesień), w szczególnych przypadkach gdy uczestnik posiada odpowiedni poziom umiejętności w dowolnym momencie sezonu po uprzedniej konsultacji z kadrą trenerską. Zgoda kadry trenerskiej jest konieczna ze względu na ograniczenia w ilości osób i poziomie zaawansowania każdej z grup.

II. CZŁONKOWIE

2.1 Członków zgrupowanych w sekcji nazywamy uczestnikami gdy biorą czynny udział w szkoleniu lub działaczami, gdy zajmują się pracą organizacyjną i wychowawczą.
2.2 Trenerzy, instruktorzy i inni członkowie Klubu skierowani do pracy w sekcji, biorą czynny udział w jej działalności.
2.3 Do wszystkich członków działających w sekcji odnoszą się właściwe postanowienia zawarte w Statucie Klubu.
2.4 Wszyscy członkowie sekcji zobowiązani są przestrzegać w swoim zakresie przepisów i zwyczajów obowiązujących w całym życiu sportowym, ze szczególnym uwzględnieniem społecznie akceptowanych zasad etycznych.
2.5 Przyjęcie do Klubu następuje po złożeniu i zatwierdzeniu przez Zarząd Klubu podpisanej deklaracji członkowskiej przez osobę dorosłą lub rodziców/opiekunów prawnych osoby niepełnoletniej.
2.6 Uczestnictwo w zajęciach jest tożsame z akceptacją Regulaminu i Statutu Klubu Rekreacyjno-Sportowego TKKF „PIONIER” w Tychach.
2.7 Przyjecie do Klubu wiąże się z wnoszeniem comiesięcznych składek członkowskich w wysokości uchwalonej przez Zarząd Klubu.
2.8 Wysokość składki określona jest w załączniku nr 1 „Składki członkowskie”. Wysokość składki może ulec zmianie uchwałą Zarządu Klubu po wcześniejszych konsultacjach z członkami i poinformowaniu o zmianach. Na wysokość składki nie wpływa brak obecności na zajęciach.
2.9 Składki wnoszone są na konto Klubu z góry do 15 dnia danego miesiąca w którym odbywają się zajęcia. Za datę wniesienia opłaty uważa się datę wpływu środków na konto banku: Bank Spółdzielczy Tychy numer konta: 66 8435 0004 0000 0000 1616 0001. Klub Rekreacyjno-Sportowy TKKF ”PIONIER”, 43-100 Tychy, ul. Długa 19 z tytułem wpłaty: składka członkowska, sekcja łyżwiarska.
2.10 W uzasadnionych indywidualnych przypadkach na podstawie pisemnego wniosku/akceptowany jest email/ Zarząd Klubu może:
a/ odroczyć termin wniesienia składki członkowskiej miesięcznej,
b/ zmniejszyć wysokość składki,
c/ całkowicie zwolnić ze składek.
2.11 O rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach sekcji uczestnik lub rodzic/opiekun prawny osoby niepełnoletniej powinien pisemnie poinformować trenera/instruktora lub kierownika sekcji.
2.12 W przypadku zalegania z płatnościami składek powyżej 1 miesięca automatyczną decyzją Zarządu Klubu, uczestnik zostanie wydalony z Klubu i nie ma możliwości uczestniczenia w zajęciach. Osoba, która nie ureguluje składki w terminie wyznaczonym powyżej, ma prawo być usunięta lub nie dopuszczona do zajęć przez kadrę trenerską.
2.13 Zajęcia odbywają się w grupach według poziomu zaawansowania. Przynależność do grupy określa kadra trenerska.
2.14 Klub zastrzega sobie prawo do odwołania pojedynczych zajęć z przyczyn niezależnych/imprezy organizowane przez MOSiR, święta itp./.
2.15 Rodzice/opiekunowie/dzieci uczestniczących w zajęciach zobowiązani są do zapewnienia dzieciom:
– odpowiedniego ubioru,
– rękawiczek,
– kasku /obowiązkowo dla dzieci początkujących/,
– łyżew figurowych, wraz z ochraniaczami na płozy i ściereczkę do osuszania łyżew po zajęciach
– chusteczek higienicznych.
2.16 Uczestnicy zajęć przebierają się w szatni głównej lodowiska. Za rzeczy pozostawione w szatni klub nie ponosi odpowiedzialności. Uczestnicy mogą korzystać także z zamykanych szafek, znajdujących się przy tafli lodowiska zgodnie z zasadami zawartymi w regulaminie obiektu.
2.17 Członek sekcji, rodzice/opiekunowie prawni osób niepełnoletnich wyrażają zgodę, na przetwarzanie danych osobowych w celach informacyjnych, promocyjnych, marketingowych oraz na przetwarzanie i udostępnianie wizerunku w przypadku udziału w imprezach sportowych w celu przekazania do prasy, umieszczania na stronie internetowej Klubu i w mediach społecznościowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych i regulaminami poszczególnych platform. Dane osobowe są przetwarzane przez administratora danych, jakim jest Klub Rekreacyjno-Sportowy TKKF ”PIONIER” w Tychach w celach określonych powyżej. Podanie danych kontaktowych i wyrażenie zgód na przetwarzanie wizerunku w wyżej wymienionym celu jest wymogiem umożliwiającym zapisanie do Klubu. Danych osobowych nie przetwarza się w sposób zautomatyzowany. Dane osobowe członków przechowywane będą przez 5 lat od momentu ustania członkostwa w Klubie lub w zakresie danych wizerunkowych do momentu cofnięcia zgody. Członek, rodzic/opiekun dziecka ma prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, o ile pozwalają na to przepisy prawa, a także prawo do przenoszenia danych. Wnioski o usunięcie danych kierować należy do kierownika sekcji lub na adres rodo@naukalyzwy.pl z dokładnym wskazaniem danych do usunięcia. Wnioski będą rozpatrywane a dane usuwane zgodnie z rozporządzeniem o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)

III. WŁADZE SEKCJI

3.1 Władzami sekcji są:
a/. Zarząd Klubu,
b/. Walne Zebranie członków zgrupowanych w sekcji,
c/. Kierownik Sekcji.
3.2 Walne Zebranie sekcji zwoływane jest przez Zarząd Klubu raz w roku w terminie do 15 marca.
3.3 Walne Zebranie sekcji może być zwołane także na wniosek 1/2 członków sekcji, wyrażony w podpisanym przez nich wniosku.
3.4 O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania sekcji, członkowie powinni być zawiadomieni co najmniej 14 dni przed terminem zebrania.
3.5 Obrady Walnego Zebrania sekcji otwiera kierownik sekcji, a w przypadku zwołania zebrania przez Zarząd Klubu, członek zarządu klubu, który przewodniczy obradom.
3.6 Walne Zebranie Sekcji jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych/przy obecności minimum 10 osób/.Przedmiotem uchwał mogą być sprawy objęte porządkiem obrad. Uchwały podejmowane są zwykłą większością oddanych głosów poza wnioskiem o rozwiązanie sekcji, który wymaga większości 2/3 głosów osób obecnych na zebraniu.
3.7 Do kompetencji Walnego Zebrania sekcji należy:
a/. wybór delegatów na Walne Zebranie/Zjazd Delegatów/Klubu,
b/. wybór kandydata na kierownika sekcji,
c/. przedstawianie wniosków do Zarządu Klubu w sprawie kierunków działania sekcji,
d/. uchwalenie wniosku o rozwiązaniu sekcji.
3.8 Kierownika sekcji powołuje Zarząd Klubu na wniosek Walnego Zebrania Sekcji.
3.9 Zarząd klubu może udzielić Kierownikowi Sekcji pełnomocnictwa w podejmowaniu decyzji w sprawach związanych z prowadzeniem sekcji, pozyskiwaniem funduszy, sponsorów itp.
3.10 Obowiązki Kierownika Sekcji:
a/. ustalanie w porozumieniu z Zarządem Klubu kierunków działania sekcji,
b/. ustalanie harmonogramu treningów sekcji,
c/. ustalanie terminów oraz pomoc w organizacji imprez, zawodów i obozów organizowanych przez sekcję,
d/. popularyzacja osiągnięć sekcji,
e/. opracowanie corocznych sprawozdań z działalności sekcji.
3.11 Kierownik Sekcji przydziela dodatkowe funkcje i obowiązki członkom Sekcji po odpowiednim uzgodnieniu z nimi i zatwierdzeniu przez Zarząd
3.12 Kierownik ma obowiązek opublikowania wszelki form kontaktu z Sekcją i miejsc publikacji treści i zdjęć związanych z działalnością Sekcji w załącznik nr 2 „Formy kontaktu i miejsca publikacji treści” oraz na stronie internetowej www.naukalyzwy.pl

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW SEKCJI

4.1 Regularne uczestnictwo w zajęciach sekcji.
4.2 Stałe dążenie do podnoszenia swojego poziomu sportowego.
4.3 Zachowanie godne sportowca.
4.4 Przestrzeganie regulaminów i przepisów obiektów sportowych, na których prowadzone są zajęcia sekcji oraz zasad fair play w rywalizacji sportowej.
4.5 Uczestnik zajęć sekcji zobowiązany jest do podporządkowania się poleceniom trenera/instruktora oraz do przestrzegania niniejszego regulaminu.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

5.1 Nadzór nad działalnością Kierownika Sekcji sprawuje Zarząd Klubu.
5.2 Zarząd Klubu jest pracodawcą dla trenerów/instruktorów sekcji.
5.3 Zarząd Klubu niezależnie od uprawnień wynikających z treści niniejszego regulaminu może zlecić sekcji, dodatkowe/szczegółowe/ zadania wynikające z działalności statutowej Klubu.
5.4 Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

Załącznik 1. Składki członkowskie

Rodzaj i kwota składki

 1. Grupy z zajęciami 2 razy w tygodniu 200 zł miesięcznie,
 2. Grupy z zajęciami 1 raz w tygodniu 100 zł miesięcznie.

Zniżki Rodzinne. Dotyczy tylko dzieci (do ukończenia 18 roku życia)

2: -10% na całość, 3: -15% na całość 4: -20% na całość

Freeskating – zajęcia dodatkowe 20 zł / godzinę

Ustalenia innych składek wyłącznie z kierownikiem sekcji

W przypadku dodatkowych zajęć organizowanych przez sekcję, koszt zajęć zostanie podany do informacji uczestników, udział w tych zajęciach jest dobrowolny, a należność należy uregulować do 15 dnia kolejnego miesiąca w którym zajęcia się odbywają
Za datę wniesienia opłaty uważa się datę wpływu środków na konto banku: Bank Spółdzielczy Tychy numer konta: 66 8435 0004 0000 0000 1616 0001
Klub Rekreacyjno-Sportowy TKKF ”PIONIER”, 43-100 Tychy, ul. Długa 19
z tytułem wpłaty: składka członkowska, sekcja łyżwiarska. Imię nazwisko członka

Jest możliwość obniżenia opłaty jeżeli w zajęciach uczestniczy rodzeństwo. Sposób wyliczania opisany na stronie Składki Członkowskie

Załącznik 2. Formy kontaktu i miejsca publikacji treści

Strona internetowa: www.naukalyzwy.pl

Social Media:
Facebook: https://fb.com/naukalyzwy
YouTube http://bit.ly/naukalyzwy
Instagram https://instagram.com/naukalyzwy

#nauklyzwy

Kierownik sekcji: Katarzyna Wachstiel naukalyzwy@gmail.com

Załącznik 3. Kadra Trenersko-Instruktorska w Sezonie 2021/22

 1. Wachstiel Katarzyna
 2. Przystał Krystyna
 3. Ćwiękała Barbara
 4. Manasar Aleksander
 5. Derechowski Szymon
 6. Zawadzka Magdalena
 7. Łodarska Julia
 8. Bernacka Maria
 9. Dubovyk Anna